2023 දී Genesis Gaming සමඟ හොඳම සජීවී කැසිනෝ 10

Genesis Gaming 2008 සිට පවතින අතර එය කැසිනෝ ක්‍රීඩා කර්මාන්තය සඳහා ප්‍රමුඛතම සැපයුම්කරුවෙකි. එහි නාමාවලියෙහි තව් ක්‍රීඩා 200 කට අධික ප්‍රමාණයක් ඇති අතර, ඉඩම් පදනම් වූ, මාර්ගගත සහ ජංගම කැසිනෝ සඳහා සෑම මසකම නව නිකුතු නිෂ්පාදනය කරයි. එහි ජනප්‍රිය මාතෘකා අතර Bier Fest, Attack of the Zombies සහ Bounty Hunter වේ.