2022 දී Aristocrat සමඟ හොඳම Live Casino 10

Aristocrat Leisure Limited යනු කැසිනෝ සූදු යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය කිරීමේ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇති සුප්‍රසිද්ධ ඕස්ට්‍රේලියානු සමාගමකි. එය මුළු ලෝකයේම විශාලතම සූදු යන්ත්‍ර නිෂ්පාදකයින් අතර සලකනු ලබන අතර එහි උපන් රට වන ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉහළම ස්ථානය හිමිකර ගනී. සාම්ප්‍රදායික සූදු යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනයට අමතරව, සමාගම කැසිනෝ ඩිජිටල්කරණය සඳහා ද කටයුතු කරමින් සිටී.